Opis Kontraktu

Nazwa Kontraktu:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości około 7,9 km

Wykonawca

 • Umowa Nr: 2410.4.2015.C z dnia 21.12.2018 r.
 • Wartość Kontraktu: 286 403 716,49 PLN brutto
 • Wykonawca Robót: BUDIMEX S.A.

 Nadzór inwestorski

 • Umowa nr: 2410.2.2017
 • Wartość Umowy: 6 983 940,00 PLN brutto
 • Konsultant: Safege S.A.S Oddział w Polsce

Czas na Ukończenie

 • 34 miesiące od dnia podpisania Umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Cel inwestycji

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje znaczą uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez tereny zabudowane, gęsto zaludnione, prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększona emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzenie drogi ekspresowej. Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach, przez które będzie przebiegać droga ekspresowa podniesie komfort i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Spodziewane efekty

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe

Lokalizacja inwestycji

 • Województwo podkarpackie
 • Powiat: rzeszowski
 • Gmina: Sokołów Małopolski, Kamień
 • Długość: 7,9 km
 • Nr drogi: S-19

Początek odcinka „C” S-19 przyjęto przed węzłem Kamień. Następnie trasa drogi ekspresowej skręca lekko na południowy zachód, gdzie w okolicach km 443+000 przecina trasę drogi powiatowej nr 1211R. Około 700 m dalej zlokalizowane zostaną Miejsca Obsługi Pasażerów MOP Górno. Potem lekkim łukiem zmienia kierunek na południowo – wschodni, przecinając trasy dróg gminnych a także omijając od wschodu i zachodu duże kompleksy leśne. Około 1,5 km dalej zlokalizowany będzie węzeł Sokołów Małopolski Północ, na którym projektowana trasa S19 będzie krzyżować się ze starą trasą DK 19. Bezpośrednio za węzłem znajdować się będzie Obwód Utrzymania Drogi. Dalej trasa będzie się łączyć z istniejącym odcinkiem S19.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą pod trzeci pas ruchu
 • budowę węzłów drogowych: Węzeł Kamień, Węzeł Sokołów Małopolski Północ
 • budowę obiektów inżynierskich: 6 wiaduktów, 2 przejścia dla zwierząt (1 przejście dolne, 1 przejście górne), 2 przepusty ekologiczne wraz z niezbędną przebudową dróg dochodzących do obiektów
 • budowę połączeń z drogami poprzecznymi
 • budowę dróg dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg
 • usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej)

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:

 • bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe
 • przejazdy awaryjne
 • wjazdy awaryjne
 • oznakowanie pionowe i poziome
 • ogrodzenie drogi ekspresowej
 • system zarzadzania ruchem