Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu kwiecień 2022 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 • Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

 • roboty ziemne na zjazdach: 5 000 m3
 • wykonanie nasypów: 1 823 m3
 • nasypy pod poboczami: 278 m3
 • oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych: 47 497 m2
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm: 8 505 m2
 • warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P: 1 779 m2
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W: 16 262 m2
 • warstwa ścieralna – AC 11 S: 24 124 m2
 • warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 3 cm: 220 m2
 • krawężniki betonowe 20×30 na ławie betonowej C12/15 z oporem: 53 mb
 • krawężniki betonowe 15×30 na ławie betonowej C12/15 z oporem: 2 mb
 • krawężniki kamienne 15×30 na ławie betonowej C12/15 z oporem: 45 mb
 • obrzeże betonowe 8×30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem: 1 516 mb
 • przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP: 50 mb
 • roboty wykończeniowe przy ogrodzeniach
 • montaż schodów skarpowych z dojściami
 • profilowanie terenów płaskich
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (zjazdy): 4 000 m2
 • obrzeże betonowe 8×30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem: 520 mb
 • krawężniki betonowe 15×30 na ławie betonowej C12/15 z oporem: 222 mb
 • warstwa ścieralna – kostka betonowa – 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 3 cm: 720 m2

 

 

 • Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

 • Prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
 • Montaż balustrad na schodach skarpowych
 • Darniowanie obiekty 23PZM i 24PZM

 

 • Roboty branżowe

        W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna:

 

 • Montaż oczyszczalni ścieków MOP Zachód
 • Montaż oczyszczalni ścieków OUD
 • Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej
 • Montaż oznakowania pionowego oraz wykończenia zasuw kolizji wodociągowych
 • Montaż hydroforni na OUD
 • Montaż hydroforni na MOP

 

Branża elektroenergetyczna:

 

 • Prowadzenie robót porządkowych i utrzymaniowych
 • Układanie kabli oświetleniowych
 • Montaż latarni oświetleniowych
 • Montaż opraw oświetleniowych
 • Montaż szafek zasilających
 • Montaż złącz kablowych na OUD
 • Montaż złącz kablowych na MOP

 

Branża kubaturowa:

 

 • Budynek biurowo-socjalny:
 • wyposażenie
 • przebudowa sali operatorskiej zgodnie z KNA
 • testy, uruchomienia, pomiary instalacji wewnętrznych
 • Budynek warsztatowo-garażowy:
 • wykonanie instalacji elektrycznych
 • wykonanie instalacji sanitarnych
 • obróbki blacharskie na dachu
 • testy, uruchomienia, pomiary instalacji wewnętrznych
 • Budynek sanitarny MOP Wschód:
 • wyposażenie
 • montaż ścianek HPL
 • testy, uruchomienia, pomiary instalacji wewnętrznych
 • Budynek sanitarny MOP Zachód:
 • wykonanie instalacji sanitarnych
 • wyposażenie
 • montaż ścianek HPL
 • testy, uruchomienia, pomiary instalacji wewnętrznych

 

                                                                                                                                          

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl