Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu grudniu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży drogowej Wykonawca realizował następujące prace:

 

Droga ekspresowa S-19

 • Ogrodzenie w km 444+400 – 445+700 str L i P – 1 800 m;
 • Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek w km 441+700 - 443+000 str. L; 445+100 - 445+700 str. L; 444+200 - 444+400 str. L; 445+500 - 446+000 str. P; km 440+635 - 445+700 – 6 200 m
 • Montaż oznakowania pionowego w km 445+700 – 448+000 – 1,00 kpl.
 • Bramy w km 440+635 -441+500 – 17 szt.
 • Umocnienie rowu typ 10 w km 442+316 - 442+418 str. L – 95 m
 • Umocnienie rowu typ 13 w km 443+645 - 443+723 – 70 m
 • Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek w km 441+700 - 443+000 str. L; 445+100 - 445+700 str. L; 444+200 - 444+400 str. L; 445+500 - 446+000 str. P – 200 m
 • Ustawienie barier ochronnych stalowych w km 440+635 - 445+700 – 600 m
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe - Łącznica nr 1, Łącznica nr 3 węzeł Łowisko – 80 m2
 • Dojścia do SZR w km 441+400 – 100 m2
 • Wykonanie schodów skarpowych – 100 m
 • Prace porządkowe i zabezpieczenie budowy – 1,0 kpl.

 

DD2

 • Przepusty pod zjazdami; średnica fi 50 cm, rury PP – 150 m

 

DD7

 • Ściek drogowy "trójkątny" 50x50x20 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 55 m

 

DD13

 • Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem– 230 m
 • humusowanie skarp i rowów - 560 m2
 • humusowanie terenów płaskich – 450 m2

 

OUD

 • JM4 warstwa podbudowy AC 22 P – 200 m2             
 • JM1 warstwa podbudowy AC 22 P – 1350 m2                                                                   
 • JM1 warstwa podbudowy AC 22 P – 450 m2
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 300 m
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm – chodnik – 175 m2
 • warstwa ścieralna – kostka betonowa - 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 3cmchodnik – 70 m2

                                                                               

 DP1211R

 • krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 50 m
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 50 m
 • warstwa podbudowy AC 22 P – 3 350 m2
 • warstwa wiążąca AC 16 W – 110 m2
 • Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej – 230 m

 

ul. Krakowska

 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31.5– 550 m2

 

MOP Górno Zachód

 • Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej – 200 m
 • Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – 790 m
 • Krawężniki kamienne 20x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem – 45 m
 • warstwa podbudowy AC 22 P – 560 m2
 • Podbudowa z betonu cementowego MOP Zachód i MOP Wschod miejsca postojowe dla samochodów niebezpiecznych idla ITD.- 500 m2
 • podbudowa zasadnicza–mieszanka niezwiązana C90/3 o uziar. 0/31,5 mm - 15cm – 880 m2
 • podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziar. 0/31,5 mm – chodnik – 150 m

 

Roboty mostowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach branży mostowej Wykonawca realizował następujące prace:

 • Prace porządkowe i zabezpieczenie budowy – 1 kpl.

 

23 PZM:

 • Ścianka kątowa w przepuście (dojście do przepustu) – 13 m

 

36 WD:

 • Umocnienie stożków i powierzchni poziomych (w osi 1) – 200 m2

 

37 PZŚd:

 • Kolektor odwadniajacy (próba szczelności) – 1,0 kpl.

 

38WD:

 • Umocnienie stożków i powierzchni poziomych (w osi 1) – 50 m2
 • Umocnienie stożków i powierzchni poziomych (w osi 3) – 82 m2
 • Próbne obciążenie obiektu (statyka i dynamika) – 1 kpl.
 • Kolektor odwadniajacy (próba szczelności) – 1,0 kpl.

 

39A WD:

 • Schody skarpowe wraz z balustradą (schody) – 15 m
 • Próbne obciążenie obiektu (statyka i dynamika) – 1,00 kpl.
 • Kolektor odwadniajacy (próba szczelności) – 1,0 kpl.

 

40PZŚg:

 • Ekrany przeciwolśnieniowe – 0,2 kpl.
 • Schody skarpowe wraz z balustradą (schody) – 9 m

42WD:

 • Ściek skarpowy – 28 m

 

43WD:

 • Gzyms muru oporowego (etap II w osi 1 i 3) – 5 m3
 • Prefabrykowane deski gzymsowe (mury oporowe) – 53,6 m

 

Roboty branżowe

W okresie sprawozdawczym, w ramach pozostałych branż Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża sanitarna:

 

S19:

 • Prace porządkowe i zabezpieczenie budowy – 0,5 kpl.
 • KD/umocnienia wylotów przykanalików w km 440+635 - 442+000 – 23 kpl.
 • Regulacja studni, osadników, separatorów – 4,0 szt.
 • KD Montaż wylotu Dn 400 – 1,0 szt.                                                                                
 • Gaz Montaż skrzynek ulicznych - kolizja G3-4 – 2,0 szt.
 • Montaż osadników piasku studni wpadowych i krat – 4,0 szt.
 • Regulacja włazów studni – 30 szt.                                        
 • Montaż deflektora studni rozprężnej – 1,0 szt.

 

MOP:

 • W/realizacja wykopu pod zbiornik ppoż MOP Zachód/Wschód – 1,5 kpl.
 • Montaż zbiornika ppoż MOP Zachód – 1,0 kpl.
 • W/ Wykonanie zasypek zbiornika ppoż MOP Wschód/ Zachód – 1,0 kpl.
 • W/montaż wodociągu W10i2a-W10i4a – 15 m
 • Próby szczelności instalacji grzewczej – 1,00 kpl.
 • Wykonanie instalacji grzewczych – 0,15 kpl.
 • Wykonanie podłoża z chudego betonu MOP Zachód – 1,00 kpl.
 • KD/ montaż studni zasuw – 1,0 kpl.
 • Wykonanie instalacji grzewczych MOP Zachód – 0,05 kpl.

 

OUD

 • Wykonanie instalacji wewnętrznych budynek Warsztatowo - Garażowy - sanitarka – 0,1 kpl.
 • Wykonanie instalacji wewnętrznych budynek biurowo-socjalny - sanitarka – 0,25 kpl.
 • KD/ montaż studni D43.10.2, D43.10.1; D43.5-D43.5.7 – 10 kpl.
 • KD/ montaż kanału D43.10.1-D43.10.4; D43.5-D43.5.7 – 135 m
 • W/montaż wyposażenia komory wodomierzowej W8i-OUD – 0,3 kpl.

 

38 WD:

 • KD/umocnienia wylotów przykanalików – 6 kpl.

 

Branża elektroenergetyczna

S19

 • ELE/posadowienie słupów oświetlenia drogowego (węzeł Sokołów, MOP, węzeł Kamień) – 40 kpl.

 

MOP

 • ELE/ układanie kabli zasilających na Mop Zachód; YKXS 3x4: 2ZK1.1 - urządzenia SZR; L=53/62mm; 4ZK1 - urządzenia SZR; L=16/23m; 4ZK2.1 - urządzenia SZR; L=15/21m; .2 - urządzenia SZR; L=46/54m – 100 mb

 

 Węzeł Łowisko (wcześniej Kamień)

 • ELE/układanie kabli zasilających na węźle Kamień relacji: 1ZK2.4 - 1ZK2.4.1.; YKXS 4x35; L=24/31m; 1ZK2.4 - 1ZK2.5.; YKXS 4x70; L=57/67m; 1ZKSOIV - ST. TR.; YKXS 4x50; L=555/580m; 1ZK2.5 - 1ZK2.6; YKXS 4x70; L=258/274m; YKXS 3x4; relacji: 1ZK1.2 - urządzenia SZR; L=4x 15/21m; YKXS 3x4; relacji: 1ZK1.1 - urządzenia SZR; L=15/21m; -1ZKSOIV YKXS 4x50 L= 555/580m; 1ZK2.1 -1ZK2.4 YKXS 4x70 L= 254/271m; st. tr. -1ZKSOIV YKXS 4x50 L= 555/580m; 1 -1ZK2.4 YKXS 4x70 L= 254/271m;  1ZK2.4 - 1ZK2.4.1 YKXS 4x35 L= 24/31m;  1ZK2.4 - 1ZK2.5  YKXS 4x35 L= 57/67m – 2 300 m
 • ELE/wprowadzenie i podłączenie kabli w kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN w obrębie węzła drogowego Kamień – 0,7
 • ELE/wykonanie przewiertów sterowanych relacji: (słup II/3/2 - II/3/3 - RHDPEP 110 L=11m; słup II/3/3 - II/3/4 - RHDPEp 110 L=9m; 1ZK2.4 - 1ZK2.5 - RHDPEp 110 L=14m; TR. - 1ZKSOIV; RHDPEp 125 L=31m (ST. TR. - 1ZKSOIV - RHDPEp 110 L=14m ; I/5/3 - słup I/5/4 - RHDPEp 110 L=17m; SO-II - słup II/2/1 - RHDPEp 110 L=17m  ; 1ZK2.3.2 - urządzenia SZR - RHDPEp 110 L=17m ; słup III/1/9 - słup III/1/10 - RHDPEp 110 L=8m – 105 m
 • ELE/ wykonanie przewiertów sterowanych na węźle Kamień – 16,0 m
 • ELE/układanie kabli oświetleniowych na węźle Kamień III/2/6 - IV/2/6.; YKXS 4x25; L=36/42m – 32 m
 • ELE/ montaż SK-10 przy stacji transformatorowej kontenerowej na węźle Kamień – 1,00 kpl.
 • ELE/ WĘZEŁ KAMIEŃ/SOKOŁÓW montaż podwieszanych rur osłonowych na obiekcie WD 36, WD 44 – 1,0 kpl.
 • ELE/ montaż podwieszanych rur osłonowych na obiekcie WD 36 – 0,5 kpl.

 

OUD

 • Wykonanie instalacji wewnętrznych budynek Warsztatowo - Garażowy – elektryka – 0,01 kpl.
 • Wykonanie instalacji wewnętrznych budynek biurowo-socjalny – elektryka – 0,02 kpl.
 • ELE/ układanie kabli oświetleniowych na OUD relacji: II/1/9 - II/1/10.; YKXS 4x35; L=36/41m; II/1/10 - II/1/11.; YKXS 4x35; L=69/75m– 58 m
 • ELE/ wykonanie przewiertów sterowanych OUD relacji; słup III/1/9 - słup III/1/10 - RHDPEp 110 L=8m– 18 mb
 • ELE/ układanie kabli zasilających na OUD: YKXS 4x16; relacji: st. tr. - 6ZK8; L=163/173m; YKXS 4x50; relacji: st. tr. - 6ZK7; L=163/173m; 4x25; relacji: st. tr. - 6ZK2; L=148/157m – 230 m

 

Branża telekomunikacyjna

 • TEL/ układanie rurociągu między studniami: nr 3 a 3/1 długość 13m; nr 50 a 51 długość 34m; nr 6 a 6/1 długość 62m; nr 6/2 a 6/3 długość 32m; nr 21 a 22 długość c.d. 40m ; nr 22 a 23 długość 59m; nr 27/1 a 27/2 długość 55m; nr 27/2 a 27/3 długość  28m ; nr 74/1 a 74/2 długość  15m; nr 6/3 a 6/6 długość 10m - nr 66/2 a 66/4 długość 23m; studniami nr 67/2 a OSW10C długość  2m; nr 19/1 a 19/2 długość  19m; nr  62 a 62/1 długość 20 – 518 mb
 • SZR/Montaż stacji meteorologicznej: MS01, 445+400L – 0,5 kpl.
 • SZR/Montaż szaf stacji pomiaru ruchu TC:; TC01, 441+380P; TC02, 441+390L; TC03, 446+200P; 448+070L; TC05, 448+470P – 5,00 kpl.
 • SZR/Montaż oznakowania zmiennej treści VMSP: VMSP01, 442+700P; VMSP02, 446+500L – 2,00 kpl.
 • SZR/ Montaż słupów wirowanych pod kamery detekcji zdarzeń VD: VD03, km 441+380P; VD04, km 441+735P; VD05, km 441+958L; VD07, km 448+210L – 4,00 kpl.

 

Branża konstrukcyjno - budowlana

OUD

 • Montaż stolarki aluminiowej wewnetrznej - Ścianki aluminiowe OUD Biurowo socjalny – 0,09 kpl.
 • Prace wykończeniowe - Tapety OUD Biurowo socjalny – 0,02 kpl.
 • Prace wykończeniowe - Płytki OUD Biurowo socjalny – 0,02 kpl.
 • Dostawa i montaż windy OUD Biurowo socjalny – 0,6 kpl.
 • Wykonanie elewację klinkierową OUD Warsztatowo garażowy – 0,02 kpl.
 • Prace wykończeniowe -Malowanie, szpachlowanie OUD Warsztatowo garażowy–0,24 kpl.
 • Prace wykończeniowe - Płytki OUD Warsztatowo garażowy – 0,32 kpl.
 • Podłoga podniesiona - OUD Biurowo socjalny – 0,002 kpl.
 • Montaż drabin zewnętrznych - OUD Biurowo socjalny – 0,01 kpl.
 • Montaż stolarki drewnianej - OUD Biurowo socjalny – 0,02 kpl.

 

MOP ZACHÓD:

 • Wykonanie tynków wewnętrznych – 0,1 kpl.
 • Warstwy wykończeniowe dachu – 0,3 kpl.
 • Wykonanie wylewki – 1,1 kpl.
 • Prace wykończeniowe - Montaż ścianek GK – 0,08 kpl.

 

MOP WSCHÓD:

 • Wykonanie wylewki – 0,1 kpl.
 • Prace wykończeniowe - Montaż ścianek GK – 0,12 kpl.

 

SZR:

 • SZR/ Montaż konstrukcji wraz z oznakowaniem pryzmowym: VMSCC02/F8, łącznica Ł4 Łowisko; VMSC10/F8, DD-19 Sokołów Młp.; VMSC11/F8, łącznica Ł3 Sokołów Młp. ; VMSC12/F8, łącznica Ł2 Sokołów Młp; VMSC13/F8, DW878, Sokołów Młp.– 5 kpl.
 • SZR/Wykonanie wykopów pod fundamenty,montaż zbrojenia ,betonowanie: VMSC03/F8 (DK19 Łowisko); WMSC04/F8 (DK19 Łowisko);  VMSC05/F8 (łącznica Ł1 Łowisko)– 3 kpl.

                                                                                                                                          

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Konsultant

SAFEGE S.A.S.
15-27 Rue du Port
Parc de l’Ile, 92022 Nanterre, Francja
www.suezpolska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
www.budimex.pl